HOME > PRESS RELEASE

Press Release

Egypt Property Show - Dubai

May/2017

معرض عقارات مصر - دبي

Cityscape 2017

Apr/2017

سيتي سكيب ٢٠١٧

Hyde Park attracts investors

Feb/2017

هايد بارك تجذب المستثمرين

Hyde Park growth in real estate sector

Feb/2017

نمو هايد بارك في القطاع العقاري

Hyde Park becomes a livable community

Feb/2017

هايد بارك تصبح مجتمع قابل للمعيشة

Park Corner Phase 1 Launch

Sep/2016

إفتتاح المرحله الاولى من بارك كورنر

Cityscape 2016

Mar/2016

سيتي سكيب ٢٠١٦

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 680 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 680 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/hpdadmin/HPNewCairo/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/hpdadmin/HPNewCairo/storage/framework/sessions/82f244114a499074157aa5b03243994804b99878', 'contents' => 'eyJpdiI6InJoUUVleGp0MnZZOWdrN0poWG9YYXc9PSIsInZhbHVlIjoiUWxQQ1wvWFJwZHpncHd1REJLeWcwdFJRU1graGJ3Z2E1TjVrbE1wNkFHSktIMFdBSkVEcDdPWUtOUEJ3bjFTN2ZqZmhJMWlkcTF4MU9ha0YwajVYb2lOdFFaRGh3VGF3NEx0Y3V2NHBmQ25jYk00MTZkQnhNWmo4UEZOclY2NWRzK21XK3BmSE9RUEREQ1lcL0FpXC9ldWRNWTV6R3V3VXJjSkQ2VVhjQjlxQWo5MXhqWXV1TWJVQ2d4QXNHczdSQWx1OThkanZoc2krdFNRN1pxMVRDb1FSdFNSNGU2S1FTSHFpR00xSFhGWVYyaWhpcEZrNkZ2Q2U3Um55V1NxTEFOMU5VOWViWXVORVVTNGNWd05UMXhnVWNUaWdhYVRFXC9CMDY2ajBaNVwvWVBCOHlcL0x3c3lCV3k5ZGZYXC9lR0lwYWZ4RGRENUZHWGhHZWFFcGNlUU0xZVpPZzQ4Q2xpRXhRMTVVNHdxckYzelJaRkx4ZHJZSlpCbzh1YVJKNm5jSFVxZiIsIm1hYyI6ImE1YTAyYWNlZjhkM2VlMjk4MjdhYTY0MGE4Y2QzNTk0ODkzZDU2OWYzZTJjZjdjZjY3NDQ3MDkwMzYzOGE2OTQifQ==', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/hpdadmin/HPNewCairo/storage/framework/sessions/82f244114a499074157aa5b03243994804b99878', 'eyJpdiI6InJoUUVleGp0MnZZOWdrN0poWG9YYXc9PSIsInZhbHVlIjoiUWxQQ1wvWFJwZHpncHd1REJLeWcwdFJRU1graGJ3Z2E1TjVrbE1wNkFHSktIMFdBSkVEcDdPWUtOUEJ3bjFTN2ZqZmhJMWlkcTF4MU9ha0YwajVYb2lOdFFaRGh3VGF3NEx0Y3V2NHBmQ25jYk00MTZkQnhNWmo4UEZOclY2NWRzK21XK3BmSE9RUEREQ1lcL0FpXC9ldWRNWTV6R3V3VXJjSkQ2VVhjQjlxQWo5MXhqWXV1TWJVQ2d4QXNHczdSQWx1OThkanZoc2krdFNRN1pxMVRDb1FSdFNSNGU2S1FTSHFpR00xSFhGWVYyaWhpcEZrNkZ2Q2U3Um55V1NxTEFOMU5VOWViWXVORVVTNGNWd05UMXhnVWNUaWdhYVRFXC9CMDY2ajBaNVwvWVBCOHlcL0x3c3lCV3k5ZGZYXC9lR0lwYWZ4RGRENUZHWGhHZWFFcGNlUU0xZVpPZzQ4Q2xpRXhRMTVVNHdxckYzelJaRkx4ZHJZSlpCbzh1YVJKNm5jSFVxZiIsIm1hYyI6ImE1YTAyYWNlZjhkM2VlMjk4MjdhYTY0MGE4Y2QzNTk0ODkzZDU2OWYzZTJjZjdjZjY3NDQ3MDkwMzYzOGE2OTQifQ==', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/hpdadmin/HPNewCairo/storage/framework/sessions/82f244114a499074157aa5b03243994804b99878', 'eyJpdiI6InJoUUVleGp0MnZZOWdrN0poWG9YYXc9PSIsInZhbHVlIjoiUWxQQ1wvWFJwZHpncHd1REJLeWcwdFJRU1graGJ3Z2E1TjVrbE1wNkFHSktIMFdBSkVEcDdPWUtOUEJ3bjFTN2ZqZmhJMWlkcTF4MU9ha0YwajVYb2lOdFFaRGh3VGF3NEx0Y3V2NHBmQ25jYk00MTZkQnhNWmo4UEZOclY2NWRzK21XK3BmSE9RUEREQ1lcL0FpXC9ldWRNWTV6R3V3VXJjSkQ2VVhjQjlxQWo5MXhqWXV1TWJVQ2d4QXNHczdSQWx1OThkanZoc2krdFNRN1pxMVRDb1FSdFNSNGU2S1FTSHFpR00xSFhGWVYyaWhpcEZrNkZ2Q2U3Um55V1NxTEFOMU5VOWViWXVORVVTNGNWd05UMXhnVWNUaWdhYVRFXC9CMDY2ajBaNVwvWVBCOHlcL0x3c3lCV3k5ZGZYXC9lR0lwYWZ4RGRENUZHWGhHZWFFcGNlUU0xZVpPZzQ4Q2xpRXhRMTVVNHdxckYzelJaRkx4ZHJZSlpCbzh1YVJKNm5jSFVxZiIsIm1hYyI6ImE1YTAyYWNlZjhkM2VlMjk4MjdhYTY0MGE4Y2QzNTk0ODkzZDU2OWYzZTJjZjdjZjY3NDQ3MDkwMzYzOGE2OTQifQ==', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('82f244114a499074157aa5b03243994804b99878', 'eyJpdiI6InJoUUVleGp0MnZZOWdrN0poWG9YYXc9PSIsInZhbHVlIjoiUWxQQ1wvWFJwZHpncHd1REJLeWcwdFJRU1graGJ3Z2E1TjVrbE1wNkFHSktIMFdBSkVEcDdPWUtOUEJ3bjFTN2ZqZmhJMWlkcTF4MU9ha0YwajVYb2lOdFFaRGh3VGF3NEx0Y3V2NHBmQ25jYk00MTZkQnhNWmo4UEZOclY2NWRzK21XK3BmSE9RUEREQ1lcL0FpXC9ldWRNWTV6R3V3VXJjSkQ2VVhjQjlxQWo5MXhqWXV1TWJVQ2d4QXNHczdSQWx1OThkanZoc2krdFNRN1pxMVRDb1FSdFNSNGU2S1FTSHFpR00xSFhGWVYyaWhpcEZrNkZ2Q2U3Um55V1NxTEFOMU5VOWViWXVORVVTNGNWd05UMXhnVWNUaWdhYVRFXC9CMDY2ajBaNVwvWVBCOHlcL0x3c3lCV3k5ZGZYXC9lR0lwYWZ4RGRENUZHWGhHZWFFcGNlUU0xZVpPZzQ4Q2xpRXhRMTVVNHdxckYzelJaRkx4ZHJZSlpCbzh1YVJKNm5jSFVxZiIsIm1hYyI6ImE1YTAyYWNlZjhkM2VlMjk4MjdhYTY0MGE4Y2QzNTk0ODkzZDU2OWYzZTJjZjdjZjY3NDQ3MDkwMzYzOGE2OTQifQ==') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 65